Vuokin Rajaseutukirkko ry

Suomussalmen seurakunta päätti v. 2020 myydä Vuokin kirkon. Sitä tarjottiin ennen myyntiä lahjoitettavaksi Vuokin kyläyhdistys ry:lle, koska seurakunta on aikanaan kirkon maa-alueineen saanut lahjoituksena Vuokin seurakuntatyöseura ry:ltä, joka on toiminut vuosina 1946 – 2011.

Erinnäisten vaiheiden ja selvitysten jälkeen ylimääräisessä Vuokin kyläyhdistys ry:n yleisessä kokouksessa 28.9.2020 päätettiin vastaanottaa vastikkeetta Vuokin kirkko Suomussalmen seurakunnalta.

Vuokin rajaseutukirkko ry perustettiin 25.11.2020 tarpeeseen säilyttää Vuokin kirkko ja sen toiminta.

Syksyllä 2021 kirkkohallitus hyväksyi kirkon lahjoitusasian ja se on saanut lainvoiman. Suomussalmen seurakunta ja Vuokin rajaseutukirkko ry allekirjoittivat lahjakirjan Vuokin kirkosta lokakuussa 2021.

Tämän jälkeen Vuokin rajaseutukirkko ry on käynnistänyt varsinaisen toimintansa.

Vuokin rajaseutukirkko ry:n perustamiskokous 25.11.2020.

Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on hengellisen ja paikallista kulttuuria tukevan toiminnan harjoittaminen
Vuokin rajaseutukirkossa ja koko Vuokin kylän alueella. Yhdistys toimii Vuokin kirkkokiinteistön ja sen
ympäristön kunnostamiseksi ja ylläpitämiseksi.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

- suunnittelee ja toteuttaa toimintaansa yhdessä yhdistyksen jäsenten kanssa. Toiminta vastaa
ihmisten tämän päivän tarpeisiin ja kiinnostuksen kohteisiin.
- kehittää ja ottaa käyttöön viestinnällisiä palveluita, joiden avulla kaikilla on mahdollisuus osallistua
kirkon ja yhdistyksen toimintaan.
- tekee toiminta-ajatukseensa liittyviä aloitteita
- voi järjestää toimintansa tukemiseksi toiminta-ajatukseensa sopivia tapahtumia (esim. myyjäisiä,
konsertteja) sekä majoitus-, kahvila- ja anniskelutoimintaa tai muita rahoitus- ja
avustusmahdollisuuksia. Tarvittaessa yhdistys hankkii toimintaansa asianomaiset luvat.
- vuokraa kirkon tiloja (sali, keittiö, asunto) sen henkeen sopiviin tilaisuuksiin, suunnittelee ja
järjestää kursseja, luentoja yms. sekä suorittaa tiedotustoimintaa. Näistä saadut varat yhdistys
pyrkii pääsääntöisesti käyttämään kirkkorakennuksen ja sen ympäristön ylläpitoon ja hoitoon.
- ottaa toiminnassaan huomioon Vuokissa vakituisesti- ja tilapäisesti asuvien edut ja tarpeet.
- voi ottaa vastaan vapaaehtoista, palkatonta työaikaa eli talkoo- ja hyväntekeväisyystyötä.
- voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistys voi omistaa ja hallita toimintaansa varten
tarpeellista kiinteää tai irtainta omaisuutta kuten yhteiseen käyttöön hankittuja koneita,
työvälineitä ja laitteita. Yhdistys voi myös edistää muita yhteishankkeita.
- verkostoituu muiden toiminta-ajatukseensa liittyvien tahojen kanssa.
- tekee yhteistyötä Suomussalmen kunnan, Suomussalmen seurakunnan ja Vuokin kyläyhdistyksen
yms. toimijoiden kanssa.
- voi liittyä jäseneksi toiseen yhdistykseen tai järjestöön.
Yhdistyksen toiminta on yleishyödyllistä eikä sen tarkoituksena ole tuottaa taloudellista ansiota siihen
osallisille eikä sen toiminta muutenkaan saa muodostua pääasiassa taloudelliseksi.

Yhdistyksen säännöt

Yhdistykset säännöt tästä linkistä.